Undsen-logotoi-harduu.jpg

Зөрчлийн хэрэгт хөрөнгө, орлого, эд зүйл зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл, уналга, эд зүйлийг хураан авах, эд хөрөнгө битүүмжлэх, хадгалах, хамгаалах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх журам

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГТ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГО, ЭД ЗҮЙЛ ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДЭХЭД АШИГЛАСАН ЗЭВСЭГ, ХЭРЭГСЭЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, УНАЛГА, ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХУРААН АВАХ,  ЭД ХӨРӨНГӨ…