Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн сайд нарын II бага хурал

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагаа

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн  оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр

Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ:

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийн дунд хугацааны Монгол Улсын тайлан

Mongolia’s national midterm review of the Sendai framework for disaster risk reduction report 

Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан байгууллагууд