2019 оны 11-р сарын байдлаар:

Шагнал урамшуулал

 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын *Жуух бичиг*-ээр 115 алба хаагч
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын *Баярын бичиг*-ээр 117 алба хаагч
 • Онцгой байдлын ерөнхий газрын “Сайшаалын үнэмлэх”-ээр 204 алба хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-1” дүгээр зэргийн тэмдгээр 68 алба хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-2” дугаар зэргийн тэмдгээр 119 алба хаагч
 • “Онцгой байдлын албаны төлөө-3” дугаар зэргийн тэмдгээр 113 алба хаагч тус тус шагнагдсан

2019 оны 11-р сарын байдлаар:

Цол

 • Дэд хурандаа 23
 • Хошууч 25
 • Ахмад 64
 • Ахлах дэслэгч 50
 • Дэслэгч 120