Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ Төрийн албаны зөвлөлийн 2003 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн төвшин, төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг үнэлж, дүгнэх журам”-ыг үндэслэн хагас, бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна

 

Хариулт үлдээх