UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1kcoqo2uqhtgwk6kwlgux8t3t2j6240e50yr4.jpg

Нийслэл, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, дундаж үзүүлэлтийг дүгнэх заавар-А/133

Нийслэл, орон нутгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үндсэн чиглэл, дундаж үзүүлэлтийг дүгнэх заавар

UNDSEN1-78rnk71iuaf9r2cnkpdye4s7y9gedi2w76oghvp97i8.jpg

Гамшгаас хамгаалах улсын албаны газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах нийтлэг заавар, загвар

Гамшгаас хамгаалах улсын албаны газар хөдлөлтийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах нийтлэг заавар, загвар /МУ-ын Шадар сайдын 2023.05.09  31 дугаар/

UNDSEN1-6wp002rf41xlxr2t9bxpa9f750qsgesk8ea9jpb15xc-6xfxly1lfo3pzykta12r6rxwwnxq4dk8z2nzstkyh4w-6ynluejx29j40lt5ar0titihhqxb636jq00fplencxs.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын эмч-сэтгэл зүйч, эмнэлгийн зааварлагч (сувилагч) нарын ажлын байранд хөтлөгдөх баримт бичгийн жагсаалт

Онцгой байдлын байгууллагын эмч-сэтгэл зүйч, эмнэлгийн зааварлагч (сувилагч) нарын ажлын байранд хөтлөгдөх баримт бичгийн жагсаалт