2020 онд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургуулийн төлөвлөгөө

 

2021-2025 онд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургуулийн хуваарь

-“Нийтлэг шаардлага батлах тухай” тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай БСШУС-ын сайдын 2017.08.03-ны өдрийн А/103 дугаар тушаал

-Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох хичээлийн агуулга 2017.09.01 А/138

-“Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөр батлах тухай БСШУС-ын сайдын 2018.04.06-ны өдрийн А/181 дүгээр тушаал

-“Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багшийн гарын авлага

-“Өсвөрийн аврагч” бүлгийн чиглүүлэгч багшийн гарын авлага

-ЕБС-ийн “Өсвөрийн аврагч” бүлгийн ажиллах заавар

-“Өсвөрийн аврагч” бүлгийн сурагчийн гарын авлага

-Өсвөрийн аврагч-2019” улсын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын удирдамж хүргүүлэх тухай

Болзошгүй үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын удирдамж /2019 он/

Үер, усны ослоос сэрэмжлүүлэх, зам тээврийн ослын үед иргэдэд мэдээлэл өгөх самбар байршуулах үүрэг

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2018 ОНД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖИЛ 

Гамшгийн менежментийн лавлагаа Гарын- авлага

Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм норм, стандартын хэрэгжилтийг шалгах нэгдсэн шалгалтын удирдамж

2014 оны Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм норм, стандартын хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт шалгалтын удирдамж

2014 оны Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль дүрэм норм стандартын хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Хариулт үлдээх