2018 онд цэргийн тэтгэвэрт гарсан албан хаагчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНААС 2016, 2017, 2018 ОНД ТЭТГЭВЭРТ ГАРСАН АЛБА ХААГЧДАД

ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖАГСААЛТ

Онцгой байдлын албанаас 2016, 2017, 2018 онд тэтгэвэрт гарсан алба хаагчдад тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийг доорхи жагсаалтын дагуу сар бүр хуваарилан олгох болно.