• [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Гамшгаас-хамгаалах-улсын-албаны-ажиллах-нийтлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах улсын албаны ажиллах нийтлэг журам /Шадар сайдын 2013.05.06 №52 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Гамшгаас-хамгаалах-орон-нутгийн-албаны-ажиллах-нийтлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах ОН-ийн албаны ажиллах нийтлэг журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.26 №865 тушаал/ [/button]
 • Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын ёс журам сахиулах эргүүл ажиллуулах журам
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Уснаас-эрэн-хайх-аврах-ажиллагааг-зохион-байгуулах-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.12.20 №921 тушаал/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/72?lawid=770″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /Ерөнхийлөгчийн 2005.04.04 №50 зарлиг/ [/button]
 • [button link=”/wp-content/uploads/2015/01/123456.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн цол олгох журам /Ерөнхийлөгчийн 2012.12.21 №217 зарлиг/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=4682″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.7.19 №176 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/513″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгийн нөөцөөс бараа, материал захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журам /ЗГ-ын 2008.05.25 №176 тогтоолын 1-р хавсралт/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=5534″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын тусгай албан тушаал эрхэлдэг албан хаагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 2005.04.13 №77 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=2621″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /ЗГ-ын 2011.03.02 №62 тогтоол/[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/showPrint/2820″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам/ ЗГ-ын 2011… №9 тогтоолын 1-р хавсралт[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2821?lawid=8282″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам /ЗГ-ын 2011.02.09 №38 тогтоол/[/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/637?lawid=1564″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №18 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/650?lawid=1574″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №48 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Шуурхай-ажиллагааг-зохион-байгуулах-журам-2008.05.15-№-286.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.05.15 №286 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Тусгай-цэвэрлэгээний-бүлэг-журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Тусгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.18 №468 тушаал/ [/button]
 • [button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2130?lawid=4682″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.07.19 №176 тогтоол/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2014/01/Хугацаат_мэдээ_тайлангийн_журам.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хугацаат тайлан мэдээг нэгтгэх дүгнэх журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.27 №494 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/Холбоо-зохион-байгуулах-журам-2013-он1.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Холбоо зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.25 №861 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/ОБАЭБ-ын-хүүхэд-хамгааллын-талаар-баримтлах-чиглэл-Copy.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэл /ОБЕГ-ын даргын 2014.09.23 №245 тушаал/ [/button]
 • [button link=”/wp-content/uploads/2015/01/Zarlan-medeeleh-huuchin.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.05.02 №229 тушаал/ [/button]
 • [button link=”wp-content/uploads/2015/01/convert-jpg-to-pdf.net_2015-06-04_06-59-33.pdf” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ОБАЭБ-ын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх журам /Шадар сайдын 2014.10.15 №79 тушаал/ [/button]