Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай албан даалгавар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 01 дүгээр ОБЕГ-ын албан даалгавар

Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 2 дугаар ОБЕГ-ын албан даалгавар

Гал түймэр унтраах, аврах ангид хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт, загвар, заавар

Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын норматив

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн ерөнхий үзүүлэлтийг тооцоолох аргачлал

Онцгой байдлын ерөнхий газар болон салбар нэгжийн хугацаат мэдээг тайлагнах, дүгнэх журам

Онцгой байдлын байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн ажиллах журам

Гал түймэр унтраах автомашин, техникийн тусгай тоноглол, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг туршин шалгах, үйлчилгээ хийх заавар батлах тухай

Онцгой байдлын байгууллагын Объектын болон ой, хээрийн гал түймэр унтраах үйл ажиллагаанд зориулсан хамгаалах тусгай хувцас, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэх журам

Гамшгийн үед аврах ажиллагаа зохион явуулсан Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдад урамшуулал олгох журам

Гал түймэр унтраах, аврах ангийн алба хаагчдын ажил дүгнэх заавар, загвар батлах тухай

Гал түймэр унтраах тактик, тархалтын дадлага, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах заавар

Жишиг горм, аргалчлал, шинэчлэн батлах тухай

Онцгой байдлын албаны тактикийн таних тэмдэг