Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн 2023 оны I улирлын тайлан

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн 2021 оны хуралдаанаас гарсан зөвлөмж чиглэл

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай” зөвлөмж /2020.12.18/

Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа /2019.06.11-12/:

Гамшгийн эрсдэлийн эрхзүйн орчин, эрсдэлийн үнэлгээ

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2030 ба Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаа, тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдуулах нь

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургуулийн талаарх ойлголт

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ” баримт бичгийн хэрэгжилт, явцын хяналтын тайлан

Гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний аргазүй

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендай үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд МУЗН-ийн үүрэг, оролцоо

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам /2020.11.25/

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн төлөвлөгөө, зөвлөмж

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хүснэгт

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн зөвлөмжийн хүснэгт

Орон нутгийн зөвлөлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хүснэгт

Орон нутгийн зөвлөлийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хүснэгт