Авлигын талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах дугаар

new_97bfe06cb60a49a2c8e93de20dee07cf4657cadd.jpg

ИРГЭН ТА АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ГЭЖ БАЙГАА БОЛ…

  • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчсөн байжболзошгүй, мөн ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл;
  • Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэгт заасан “Авлигын гэмт хэрэг”-ийн шинжтэй гомдол мэдээлэл гаргаж, хянан шалгуулах эрхтэй.
scroll to top