ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 01-Р САР

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 01-Р САРЫН 31-НЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
/өссөн дүнгээр/
¹ ҮЗҮҮЛЭЛТ  Тєлєвлєгєє  Гїйцэтгэл  Зөрүү
1 Байгууллага, иргэдээс авах авлагын үлдэгдэл С1                               –       158,081,392.41
2 Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн үлдэгдэл С1       892,715,962.41
3    Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл                               –       756,054,570.00
4       Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл       756,054,570.00
5 I. ОРЛОГЫН ДҮН      1,973,115,000.00    1,996,776,962.00   (23,661,962.00)
6 Төсвөөс урсгал санхүүжилт         465,936,000.00       465,936,000.00                         –
7 Засгийн газрын нөөц санхүүжилт                               –                             –
8 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого                               –                             –                         –
9 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт      1,507,179,000.00    1,507,179,000.00
10 Хандивын орлого                             –
11 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого         23,661,962.00
12 II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      1,973,115,000.00    1,625,545,645.37   454,886,311.63
13 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН         465,936,000.00       371,049,688.37     94,886,311.63
14 Бүлэг: 1         124,677,500.00       119,596,076.00       5,081,424.00
15 Үндсэн цалин         116,030,500.00       118,065,038.00     (2,034,538.00)
16 Гэрээтийн цалин             2,296,200.00           1,531,038.00          765,162.00
17 Унаа, болон бусад нөхөн олговор             6,350,800.00                             –       6,350,800.00
18 Бүлэг:2             2,722,300.00           2,364,273.00          358,027.00
19 Тэтгэврийн даатгал                               –                             –                         –
20 Тэтгэмжийн даатгал                               –                             –                         –
21 ҮОМШӨ ний даатгал                               –                             –                         –
22 Ажилгүйдлийн даатгал                               –                             –                         –
23 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж             2,722,300.00           2,364,273.00          358,027.00
24 Бүлэг:3             7,588,400.00           7,272,330.53          316,069.47
25 Гэрэл цахилгаан             3,004,400.00           3,913,453.00        (909,053.00)
26 Түлш, халаалт             4,062,500.00           3,019,375.80       1,043,124.20
27 Тээвэр шатахуун                               –                             –                         –
28 Цэвэр, бохир ус                521,500.00              339,501.73          181,998.27
29 Бүлэг:4           15,342,300.00           4,154,408.84     11,187,891.16
30 Бичиг хэрэг             2,475,000.00              639,250.00       1,835,750.00
31 Шуудан  холбоо             5,317,300.00           3,247,958.84       2,069,341.16
32 Ном хэвлэл авах                300,000.00              267,200.00            32,800.00
33 Биеин тамирын уралдаан тэмцээн             7,250,000.00                             –       7,250,000.00
34 Бүлэг:5                               –                             –                         –
Жижиг эд хогшил худалдан авах Тавилга                               –                             –                         –
35 Жижиг эд хогшил худалдан авах Багаж хэрэгсэл                               –                             –                         –
36 Жижиг эд хогшил худалдан авах Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл                               –                             –                         –
37 Жижиг эд хогшил худалдан авах Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс                               –                             –                         –
Бүлэг:6           14,343,800.00                             –     14,343,800.00
38 Дотоод албан томилолт             8,583,800.00                             –       8,583,800.00
39 Гадаад томилолт арга хэмжээ             5,760,000.00                             –       5,760,000.00
40 Гадаад зочны зардал                               –                             –                         –
41 Сургалт семинарын зардал                               –                             –                         –
Бүлэг:7           55,250,000.00         27,314,700.00     27,935,300.00
42 Төлбөр хураамж бусад зардал 20,000,000.00 5,798,100.00     14,201,900.00
43 Урсгал засвар 15,000,000.00 4,141,600.00     10,858,400.00
44 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал 5,000,000.00 3,000,000.00       2,000,000.00
45 Товхимол хэвлэх 0.00 0.00                         –
46 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0.00 0.00                         –
47 Шагнал тэтгэмж 14,375,000.00 14,375,000.00                         –
48 Ээлжийн амралтаар нутаг явах 875,000.00 0.00          875,000.00
49 Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох 0.00 0.00                         –
50 Гэнэтийн ослын даатгал 0.00 0.00                         –
Бүлэг:8         246,011,700.00       210,347,900.00     35,663,800.00
51 Хоол                586,700.00                             –          586,700.00
52 Эм                800,000.00                             –          800,000.00
53 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх           43,500,000.00         10,347,900.00     33,152,100.00
54 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                               –                             –                         –
55 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт                               –                             –                         –
56 Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар                               –                             –                         –
57 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг/Тайлант оны үлдэгдэл/                               –                             –
58 Татан төвлөрүүлэх                               –                             –
59 Өндөр настан ахмад дайчддад олгох тэтгэмж             1,125,000.00                             –       1,125,000.00
60 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж         200,000,000.00       200,000,000.00                         –
61 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр                               –                             –
62 Төсөл арга хэмжээний зардал                               –                             –
Б. ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ      1,507,179,000.00    1,147,179,000.00   360,000,000.00
63 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт/барилга/      1,507,179,000.00    1,147,179,000.00   360,000,000.00
64 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт/тон.төх/                               –                             –                         –
65 Төсөвт байгууллагын их засвар                               –                             –                         –
66 Урьд оны хөрөнгө оруулалт                               –                             –
67 Урьд оны ТХО. Барилга байгууламж                               –                             –
68 Урьд оны ТХО. Тон.төх                             –
В. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                               –                             –
69 Засгийн газрын нөөц                               –                             –
Г.БУСАД ЗАРДАЛ                               –       107,316,957.00                         –
70 Төлбөр хураамж бусад зардал/ ТХЗ, ЧБ, Ахмадын сан Хандив/       107,316,957.00                         –
71 Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл                               –    1,127,285,886.63
72 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                               –    1,125,785,886.63
73 Байгууллага, иргэдээс авлагын үлдэгдэл С2       158,081,392.41
74 Байгууллага, иргэд өгөх өглөгийн үлдэгдэл С2       814,010,087.00
75 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                           1.00                         1.00                         –
76 АЖИЛЛАГСАД БҮГД                       125.00                     127.00                   (2.00)
77 Удирдах ажилтан                           3.00                         3.00   –
78 Гүйцэтгэх ажилтан                       122.00                     122.00   –
79 Үйлчилэх ажилтан   –
80 Гэрээт ажилтан                         2.00                   (2.00)
scroll to top