Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 02-р сар

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө

/өссөн дүнгээр/

Гүйцэтгэл

/өссөн дүнгээр/

0 НИЙТ ДҮН 21,246,361.00 16,549,346.13
1    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 759,313.20
2    Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 1,058,940.31
3    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 1,232,158.60
4    Харилцахын эхний үлдэгдэл 1,232,158.60
5 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 21,246,361.00 16,549,346.13
6    НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 21,246,361.00 16,549,346.13
7    УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 14,178,557.60 14,283,698.32
8       Бараа, үйлчилгээний зардал 12,705,602.10 13,594,158.57
9          Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 8,386,561.60 7,777,585.45
10             Үндсэн цалин 8,085,508.00 7,524,978.77
12             Гэрээт ажлын цалин 198,937.50 162,070.41
13             Унаа хоолны хөнгөлөлт 102,116.10 90,536.27
15          Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 231,453.60 205,707.90
16             Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 63,462.30 44,102.25
17                Тэтгэврийн даатгал 49,259.40 33,903.77
18                Тэтгэмжийн даатгал 5,565.00 3,962.72
19                ҮОМШӨ ний даатгал 7,246.80 5,244.40
20                Ажилгүйдлийн даатгал 1,391.10 991.36
21             Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж 167,991.30 161,605.65
22                Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 167,991.30 161,605.65
23          Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 4,087,586.90 5,610,865.22
24             Бичиг хэрэг 23,816.10 16,005.27
25             Гэрэл цахилгаан 102,678.90 83,812.69
26             Түлш, халаалт 529,612.60 421,257.84
27             Тээвэр (шатахуун) 788,585.40 322,153.35
28             Шуудан холбоо 53,824.50 28,197.50
29             Цэвэр,бохир ус 34,338.60 27,006.16
30             Дотоод албан томилолт 43,329.60 32,106.86
31             Гадаад томилолт арга хэмжээ 11,000.00 7,463.50
32             Ном, хэвлэл авах 725.10 384.80
33             Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 250.00
35             Эд, хогшил худалдан авах 80,236.90 43,378.00
36                Багаж, хэрэгсэл 60,900.00 39,062.70
37                Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 12,822.00 715.59
39                Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 6,514.90 3,599.71
41             Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл 1,447,361.40 12,634.20
42             Хоол 149,329.20 123,964.19
43             Эм 6,075.50 1,738.94
44             Урсгал засвар 131,186.70 107,654.48
46             Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 237,266.30 122,080.65
47             Гадаад зочны зардал 2,874.80 1,071.28
48             Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн 38,354.90 26,839.30
51             Байрны түрээсийн хөлс 250,000.00
52             Тєвлєрсєн арга хэмжээ 1,764,176.78
60             Харуул хамгаалалтын зардал 650,362.80
62             Засгийн газрын нєєц хєрєнгє 1,743,041.80
79             Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 137,040.30 73,666.64
81                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 91,650.30 60,503.29
84                Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 45,390.00 13,163.35
91             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 950.10 768.18
94                Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс 950.10 768.18
105             Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 15,000.00 1,100.00
106             Товхимол, тараах материал 3,750.00
116       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 1,472,955.50 689,539.74
117          Татаас 11,386.56
120             Бусад татаас, шилжүүлэг 11,386.56
133          Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 559,070.80 519,131.50
147             Нийгмийн халамжийн зардал 1,125.00
150                Єндєр настан ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт 1,125.00
166             Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 12,719.70 8,325.60
168             Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал 545,226.10 510,805.90
170                Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 503,778.00 489,085.67
172                Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 37,697.80 20,252.43
173                Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 875.10
174                Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж 875.10
176                Шагнал, урамшил 2,000.10 1,467.80
191          Тєлбєр хураамж 913,884.70 159,021.68
194             Арилжааны даатгалын хураамж 907,984.70 153,368.96
196                Гэнэтийн ослын даатгал 907,984.70 153,368.96
197             Газрын тєлбєр 5,900.00 5,652.72
202    ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 7,067,803.40 2,265,647.82
203       1. Дотоод хєрєнгє оруулалт 2,120,000.00 2,227,647.82
204             Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт 120,000.00 464,365.32
205             Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжигч тоног тєхєєрємж 2,000,000.00 1,763,282.50
208       2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 3,645,103.40 38,000.00
209             Хүнс, барааны нөөц 1,300,000.00
211             Євс, тэжээлийн нєєц 51,649.90
212             Шатахууны нєєц 500,000.00 38,000.00
214             Машин, техникийн нєєц 1,700,000.00
215             Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нєєц 93,453.50
219       4. Хєрєнгийн шилжїїлэг 1,302,700.00
220             Тєсєвт газрын их засвар 1,302,700.00
233    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 21,246,361.00 20,878,317.60
239       Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 500,000.00 3,572,216.87
240       Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,077,591.47
246       Тєсвєєс санхїїжих 20,746,361.00 15,228,509.26
248    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 0.00 5,561,130.07
249       Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2,291,968.36
250    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 538,782.98
251    Бусад байгууллага, иргэдээс авах єглєгийн эцсийн үлдэгдэл 594,991.70
252    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 62.0 61
253          Тєсвийн байгууллага 62.0 61
255       АЖИЛЛАГСАД БҮГД 3,926.0 3,721.00
256          Удирдах ажилтан 87.0 85.00
257          Гүйцэтгэх ажилтан 3,416.0 3,221.00
258          Үйлчлэх ажилтан 212.0 202.00
260          Гэрээт ажилтан 211.0 213.00
scroll to top