Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 04-р сар

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/
0 НИЙТ ДҮН 29,369,703.10 18,542,204.85
1    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 759,554.60
2    Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 1,058,940.31
3    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 1,099,698.51
4    Харилцахын эхний үлдэгдэл 1,232,140.32
5 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 29,369,703.10 18,542,204.85
6    НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 29,369,703.10 18,542,204.85
7    УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 18,405,499.70 16,049,553.71
8       Бараа, үйлчилгээний зардал 16,746,370.60 14,851,357.41
9          Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 11,182,082.10 10,278,080.94
10             Үндсэн цалин 10,780,677.30 9,930,528.54
12             Гэрээт ажлын цалин 265,250.00 225,221.25
13             Унаа хоолны хөнгөлөлт 136,154.80 122,331.16
15          Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 308,604.80 276,587.27
16             Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 84,616.40 81,056.99
17                Тэтгэврийн даатгал 65,679.20 64,120.59
18                Тэтгэмжийн даатгал 7,420.00 6,619.80
19                ҮОМШӨ ний даатгал 9,662.40 8,662.00
20                Ажилгүйдлийн даатгал 1,854.80 1,654.60
21             Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж 223,988.40 195,530.28
22                Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 223,988.40 195,530.28
23          Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 5,255,683.70 4,296,689.20
24             Бичиг хэрэг 33,007.70 23,944.80
25             Гэрэл цахилгаан 136,905.20 110,884.26
26             Түлш, халаалт 701,168.00 547,099.39
27             Тээвэр (шатахуун) 951,447.20 855,793.39
28             Шуудан холбоо 71,766.00 39,878.38
29             Цэвэр,бохир ус 45,784.80 34,713.16
30             Дотоод албан томилолт 54,704.40 37,729.62
31             Гадаад томилолт арга хэмжээ 13,000.00 8,592.37
32             Ном, хэвлэл авах 1,166.80 826.3
33             Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 250
35             Эд, хогшил худалдан авах 99,692.70 68,432.02
36                Багаж, хэрэгсэл 72,950.00 56,671.10
37                Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 17,739.50 5,455.90
39                Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 9,003.20 6,305.02
41             Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл 1,929,925.50 15,121.00
42             Хоол 199,105.60 169,555.60
43             Эм 8,209.00 2,552.38
44             Урсгал засвар 175,066.90 140,726.18
46             Төлбөр хураамж болон бусад зардал 288,742.10 194,228.54
47             Гадаад зочны зардал 3,966.40 1,341.28
48             Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн 51,853.20 31,194.49
51             Байрны түрээсийн хөлс 250,000.00
52             Төвлөрсөн арга хэмжээ
60             Харуул хамгаалалтын зардал
62             Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 1,868,816.55
79             Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 201,155.40 138,042.51
81                Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 123,900.40 76,929.85
84                Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 77,255.00 61,112.66
91             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 1,266.80 886.98
94                Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс 1,266.80 886.98
##             Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 30,000.00 6,330.00
##             Товхимол, тараах материал 7,500.00
##       Татаас ба урсгал шилжүүлэг 1,659,129.10 1,198,196.31
##          Татаас
##             Бусад татаас, шилжүүлэг
##          Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 745,244.40 707,214.84
##             Нийгмийн халамжийн зардал 1,500.00
##                Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт 1,500.00
##             Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 16,959.60 10,264.98
##             Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал 726,784.80 696,949.86
##                Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 671,704.00 667,233.94
##                Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 50,080.40 28,248.12
##                Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 1,166.80
##                Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж 1,166.80
##                Шагнал, урамшил 2,666.80 1,467.80
##          Төлбөр хураамж 913,884.70 490,981.46
##             Арилжааны даатгалын хураамж 907,984.70 485,081.46
##                Гэнэтийн ослын даатгал 907,984.70 485,081.46
##             Газрын төлбөр 5,900.00 5,900.00
##    ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 10,964,203.40 2,492,651.15
##       1. Дотоод хөрөнгө оруулалт 5,622,000.00 2,454,651.15
##             Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 1,622,000.00 509,828.65
##             Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж 4,000,000.00 1,944,822.50
##       2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 3,645,103.40 38,000.00
##             Хүнс, барааны нөөц 1,300,000.00
##             Өвс, тэжээлийн нөөц 51,649.90
##             Шатахууны нөөц 500,000.00 38,000.00
##             Машин, техникийн нөөц 1,700,000.00
##             Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц 93,453.50
##       4. Хөрөнгийн шилжүүлэг 1,697,100.00
##             Төсөвт газрын их засвар 1,697,100.00
##    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 29,369,703.10 24,595,671.64
##       Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 500,000.00 3,853,251.57
##       Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 199,484.96
##       Төсвөөс санхүүжих 28,869,703.10 20,542,935.11
##    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 0 7,153,165.30
##       Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 3,474,210.26
##    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 2,753,599.48
##    Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 612,310.93
##    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 62.0 61
##          Төсвийн байгууллага 62.0 61
##       АЖИЛЛАГСАД БҮГД 3,926.0 3,631.00
##          Удирдах ажилтан 87.0 84
##          Гүйцэтгэх ажилтан 3,416.0 3,136.00
##          Үйлчлэх ажилтан 212.0 209
##          Гэрээт ажилтан 211.0 202
scroll to top