Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 06-р сар

ЇЗЇЇЛЭЛТ Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/
Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/
0 НИЙТ ДЇН 50,932,587.40 23,256,954.69
1    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 759,554.60
2    Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эхний їлдэгдэл 1,058,940.31
3    Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний їлдэгдэл 1,099,716.78
4    Харилцахын эхний їлдэгдэл 1,099,716.78
5 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 50,932,587.40 23,256,954.69
6    НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 50,932,587.40 23,256,954.69
7    УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 26,409,919.20 21,542,989.91
8       Бараа, їйлчилгээний зардал 24,328,942.90 20,047,770.09
9          Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил 16,773,123.10 15,838,473.52
10             Їндсэн цалин 16,171,015.90 15,264,631.48
12             Гэрээт ажлын цалин 397,875.00 388,944.92
13             Унаа хоолны хєнгєлєлт 204,232.20 184,897.11
15          Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 462,907.20 433,806.91
16             Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 126,924.60 120,696.53
17                Тэтгэврийн даатгал 98,518.80 92,734.90
18                Тэтгэмжийн даатгал 11,130.00 10,875.00
19                ЇОМШЄ ний даатгал 14,493.60 14,105.13
20                Ажилгїйдлийн даатгал 2,782.20 2,981.50
21             Эpїїл мэндийн даатгалын хуpаамж 335,982.60 313,110.38
22                Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хураамж 335,982.60 313,110.38
23          Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 7,092,912.60 3,775,489.67
24             Бичиг хэрэг 47,194.60 33,480.48
25             Гэрэл цахилгаан 205,357.80 160,319.71
26             Тїлш, халаалт 786,946.30 653,162.39
27             Тээвэр (шатахуун) 1,176,188.90 1,115,941.20
28             Шуудан холбоо 107,649.00 67,917.08
29             Цэвэр,бохир ус 68,677.20 52,544.65
30             Дотоод албан томилолт 70,585.60 100,786.23
31             Гадаад томилолт арга хэмжээ 21,500.00 16,282.68
32             Ном, хэвлэл авах 1,450.20 1,073.70
33             Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 450.00 450.00
35             Эд, хогшил худалдан авах 107,689.30 91,644.08
36                Багаж, хэрэгсэл 75,700.00 74,763.93
37                Хєдєлмєр хамгааллын хэрэгсэл 20,859.50 8,487.62
39                Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 11,129.80 8,392.53
41             Нормын хувьцас зєєлєн эдлэл 2,893,547.80 320,137.39
42             Хоол 298,658.40 273,072.36
43             Эм 11,741.00 8,559.57
44             Урсгал засвар 224,971.30 266,079.13
46             Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 375,600.00 300,861.51
47             Гадаад зочны зардал 5,749.60 5,891.68
48             Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн 76,049.80 63,513.10
51             Байрны тїрээсийн хєлс 350,000.00 3,120.00
52             Тєвлєрсєн арга хэмжээ 32,182.94
74             Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал 1,867.43
79             Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 223,505.60 194,583.17
81                Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 134,300.60 122,682.95
84                Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 89,205.00 71,900.22
91             Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж 1,900.20 1,186.98
94                Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс 1,900.20 1,186.98
105             Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 30,000.00 7,080.00
106             Товхимол, тараах материал 7,500.00 3,752.20
116       Татаас ба урсгал шилжїїлэг 2,080,976.30 1,495,219.82
133          Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1,117,591.60 968,198.91
147             Нийгмийн халамжийн зардал 2,250.00
150                Єндєр настан ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт 2,250.00
166             Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 25,439.40 18,722.31
168             Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал 1,089,902.20 949,476.61
170                Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 1,007,556.00 894,359.66
172                Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 74,845.60 52,290.14
173                Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 1,750.20
174                Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж 1,750.20
176                Шагнал, урамшил 4,000.20 2,826.80
191          Тєлбєр хураамж 913,884.70 490,981.46
194             Арилжааны даатгалын хураамж 907,984.70 485,081.46
196                Гэнэтийн ослын даатгал 907,984.70 485,081.46
197             Газрын тєлбєр 5,900.00 5,900.00
199          Гадаад шилжїїлэг 49,500.00 36,039.44
200             Олон улсын байгууллагын гишїїний татвар 49,500.00 36,039.44
202    ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 24,522,668.20 1,713,964.77
203       1. Дотоод хєрєнгє оруулалт 12,922,000.00 359,445.14
204             Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт 5,622,000.00 177,905.14
205             Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжигч тоног тєхєєрємж 7,300,000.00 181,540.00
208       2. Улсын нєєцийн эх їїсвэр нэмэгдїїлэх 9,903,568.20 1,296,464.80
209             Хїнс, барааны нєєц 3,300,000.00
210             Їрийн нєєц 500,000.00
211             Євс, тэжээлийн нєєц 51,649.90
212             Шатахууны нєєц 2,758,464.80 1,296,464.80
214             Машин, техникийн нєєц 3,200,000.00
215             Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нєєц 93,453.50
219       4. Хєрєнгийн шилжїїлэг 1,697,100.00 58,054.84
220             Тєсєвт газрын их засвар 1,697,100.00 58,054.84
233    ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 50,932,587.40 29,746,606.51
237       НД-ийн сангаас санхїїжих
239       Їндсан їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 1,700,000.00 2,768,031.26
240       Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 148,371.01
246       Тєсвєєс санхїїжих 49,232,587.40 26,830,204.23
248    Мєнгєн хєрєнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний їлдэгдэл 0.00 7,589,368.60
249       Їїнээс банкин дахь харилцах дансны їлдэгдэл 3,453,388.62
250    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 2,757,542.83
251    Бусад байгууллага, иргэдээс авах єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 5,739.28
252    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 62.0 61
253          Тєсвийн байгууллага 62.0 61
255       АЖИЛЛАГСАД БЇГД 3,926.0 3,642.00
256          Удирдах ажилтан 87.0 84.00
257          Гїйцэтгэх ажилтан 3,416.0 3,174.00
258          Їйлчлэх ажилтан 212.0 203.00
260          Гэрээт ажилтан 211.0 181.00
scroll to top