Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 07-р сар

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө/өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/
0 НИЙТ ДҮН 61,141,100.80 31,874,690.42
1    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
2    Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
3    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
4    Харилцахын эхний үлдэгдэл
5 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 61,141,100.80 31,874,690.42
6    НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 61,141,100.80 31,874,690.42
7    УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 30,567,037.60 28,620,026.65
8       Бараа, үйлчилгээний зардал 28,299,687.70 26,917,572.53
9          Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 19,568,643.60 18,621,290.30
10             Үндсэн цалин 18,866,185.20 17,959,512.31
12             Гэрээт ажлын цалин 464,187.50 445,534.48
13             Унаа хоолны хөнгөлөлт 238,270.90 216,243.51
15          Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 540,058.40 493,990.79
16             Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 148,078.70 153,718.42
17                Тэтгэврийн даатгал 114,938.60 130,972.62
18                Тэтгэмжийн даатгал 12,985.00 8,824.90
19                ҮОМШӨ ний даатгал 16,909.20 11,713.10
20                Ажилгүйдлийн даатгал 3,245.90 2,207.80
21             Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж 391,979.70 340,272.37
22                Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 391,979.70 340,272.37
23          Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 8,190,985.70 7,802,291.44
24             Бичиг хэрэг 56,287.20 35,872.29
25             Гэрэл цахилгаан 239,584.10 173,189.87
26             Түлш, халаалт 786,946.30 654,712.16
27             Тээвэр (шатахуун) 1,288,212.10 1,217,180.22
28             Шуудан холбоо 125,590.50 79,636.10
29             Цэвэр,бохир ус 80,123.40 59,628.85
30             Дотоод албан томилолт 93,712.10 65,396.98
31             Гадаад томилолт арга хэмжээ 30,100.00 24,359.20
32             Ном, хэвлэл авах 1,891.90 1,482.30
33             Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 450.00 7,175.98
35             Эд, хогшил худалдан авах 128,840.10 97,785.93
36                Багаж, хэрэгсэл 87,625.00 75,908.43
37                Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 26,597.00 8,058.13
38                Тавилга 517.00
39                Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 14,618.10 13,302.37
41             Нормын хувьцас зөөлөн эдлэл 3,375,961.90 820,385.68
42             Хоол 348,434.80 310,354.08
43             Эм 14,094.50 8,698.31
44             Урсгал засвар 245,356.00 286,476.02
46             Төлбөр хураамж болон бусад зардал 435,895.90 332,952.66
47             Гадаад зочны зардал 6,541.20 6,548.78
48             Биеин тамирын уралдаан, тэмцээн 87,498.10 68,454.60
51             Байрны түрээсийн хөлс 450,000.00 162,377.16
52             Төвлөрсөн арга хэмжээ 943,178.60
74             Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 1,867.43
79             Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 336,998.70 201,311.24
81                Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 216,850.70 122,850.81
84                Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 120,148.00 78,460.43
91             Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 2,216.90 1,186.98
94                Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс 2,216.90 1,186.98
105             Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 45,000.00 7,080.00
106             Товхимол, тараах материал 11,250.00 7,352.20
110             Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад олгосон дүн 2,227,647.83
116       Татаас ба урсгал шилжүүлэг 2,267,349.90 1,702,454.12
133          Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 1,303,965.20 1,175,433.21
147             Нийгмийн халамжийн зардал 2,625.00
150                Өндөр настан ахмад дайчдад олгох хөнгөлөлт 2,625.00
166             Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 29,679.30 16,372.45
168             Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал 1,271,660.90 1,159,060.76
170                Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 1,175,482.00 1,093,037.53
172                Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 87,428.20 61,225.53
173                Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал 2,041.90
174                Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж 2,041.90 1,026.90
176                Шагнал, урамшил 4,666.90 3,770.80
191          Төлбөр хураамж 913,884.70 490,981.47
194             Арилжааны даатгалын хураамж 907,984.70 485,081.47
196                Гэнэтийн ослын даатгал 907,984.70 485,081.47
197             Газрын төлбөр 5,900.00 5,900.00
199          Гадаад шилжүүлэг 49,500.00 36,039.44
200             Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 49,500.00 36,039.44
202    ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 30,574,063.20 3,254,663.77
203       1. Дотоод хөрөнгө оруулалт 14,722,000.00 1,135,595.14
204             Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 7,422,000.00 177,905.14
205             Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигч тоног төхөөрөмж 7,300,000.00 957,690.00
208       2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 14,154,963.20 1,902,938.80
209             Хүнс, барааны нөөц 4,446,253.00 606,474.00
210             Үрийн нөөц 500,000.00
211             Өвс, тэжээлийн нөөц 51,649.90
212             Шатахууны нөөц 3,258,464.80 1,296,464.80
214             Машин, техникийн нөөц 5,805,142.00
215             Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн нөөц 93,453.50
219       4. Хөрөнгийн шилжүүлэг 1,697,100.00 216,129.83
220             Төсөвт газрын их засвар 1,697,100.00 216,129.83
233    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 61,141,100.80 39,097,774.64
239       Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,200,000.00 2,834,363.71
240       Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 4,696,809.41
246       Төсвөөс санхүүжих 58,941,100.80 31,566,601.52
248    Мөнгөн хөрөнгийн 2007 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 0.00 7,223,084.22
249       Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2,565,780.90
250    Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 4,803.13
251    Бусад байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 2,500.00
252    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 62.0 61.00
253          Төсвийн байгууллага 62.0 61.00
255       АЖИЛЛАГСАД БҮГД 3,926.0 3,658.00
256          Удирдах ажилтан 87.0 83.00
257          Гүйцэтгэх ажилтан 3,416.0 3,193.00
258          үйлчлэх ажилтан 212.0 198.00
260          Гэрээт ажилтан 211.0 184.00
scroll to top