Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

GJ1A7153.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газраас “Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл” гарын авлагыг гаргалаа.

Тус гарын авлагад Гамшгийн эрсдэлийг эрсдэлийн Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан тогтоолууд, Монгол Улсын Шадар сайдаар батлуулсан тушаалууд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан тушаал болоод Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны аргазүйг багтаасан байна.

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

scroll to top