“Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийх журам”-ын танилцуулга

12.png

 Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолоор“Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийх журам”-ыг батлууллаа.

“Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ”  нь шуурхай, гамшгийн хор уршгийг арилгах үед хийгдэх нөхцөл байдлын, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үеийн гэсэн гурван шаттай байх юм.

   Журам батлагдснаар гамшгаас учирсан хохирлыг шуурхай, бодитой тооцож, нэрвэгдсэн хүн амын хэрэгцээ, нөөцийн бэлэн байдал, гамшгийн үеийн яаралтай тусламж болон хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалт сайжирч, хойшлуулшгүй сэргээн босголт болон хөгжлийн төлөвлөлтийн үр дүн нэмэгдэнэ.

  Мөн гамшгийн статистик мэдээг боловсруулах, гамшгийн хохирлын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичиг”-ийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих боломж бүрдэж байна. Журмын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх линкээр татаж аваарай.

http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/Гамшгийн-хохирол-хэрэгцээний-үнэлгээний-журам.pdf

scroll to top