Уул уурхайн аврах ангийн дүрмийг баталлаа

Уул уурхайн яамны харьяанд байсан Уул уурхайн аврах албыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 80 дугаар тогтоолоор Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Уул уурхайн аврах анги болгон шинэчлэн зохион байгуулсантай холбогдуулан ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/112 дугаар тушаалаар “Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм”-ийг баталлаа.

Энэ дүрэм батлагдсанаар Уул уурхайн аврах ангийн эрх зүйн орчин тодорхой болж байгаа юм.

scroll to top