Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Онцгой байдлын албаны тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулахаар 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1/1344 тоот албан бичгээр Монгол Улсын Шадар сайдад хүргүүлэв.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

scroll to top