“гамшгаас хамгаалах улсын албадын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх” уулзалт, хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмж

 1. Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны  05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 52 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах улсын албаны ажиллах нийтлэг журам”-ын 1.5 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах /1.5. Улсын алба нь гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцан ажиллах орон тооны албан хаагчтай байна/,
 2. Улсын албадын гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарыг тогтвортой ажиллуулах,
 3. Улсын албаны дарга нь гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг томилгоожуулах асуудлыг ОБЕГ-ын удирдлагатай харилцан санал солилцож шийдвэрлэх,
 4. Улсын албадын гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь ОБЕГ-аас томилогддог байх, мэргэшсэн албан хаагчтай буюу босоо удирдлагын бүтэцтэй байх,
 5. Улсын албад нь гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан орон тооны мэргэжилтэнтэй байх асуудлыг Засгийн газрын тогтоолоор баталуулан хэрэгжүүлэх,
 6. Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын албаны бүрэлдэхүүнд гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжлийн зөвлөл ажилладаг байх, уг зөвлөл нь улсын албадын үйл ажиллагааг шууд удирддаг, хяналт тавьдаг байх,
 7. Гамшгаас хамгаалах сургалтыг улсын албадын удирдлагын түвшин /шадар сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга/-д зохион байгуулах,
 8. Улсын албадын түвшинд эрсдэлийн үнэлгээ хийх асуудал учир дутагдалтай байгааг харгалзан үзэж эрсдэлийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн багийг зохих дүрэм, журмын дагуу бүрдүүлж ажиллуулах,
 9. Хүн амыг дархлаажуулах асуудалыг зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллага хариуцан гүйцэтгэдэг байдлыг өөрчилж ОБЕГ хамтран гүйцэтгэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын тэргүүлэх чиглэл болгож хэрэгжүүлэх,
 10. Гамшгаас хамгаалах Монгол улсын төлөвлөгөөг яаралтай батлуулж уг төлөвлөгөөтэй уялдуулан улсын албадын төлөвлөгөөг Монгол Улсын Шадар сайдаар баталуулах,
 11. Цаашид улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль зохион байгуулдаг иж бүрэн “Сургалтын танхим”-тай болох,
 12. Улсын албад нь орон нутгийн өөрийн харьяа, салбар нэгжүүдийг үнэлж дүгнэхдээ орон нутаг дахь гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бүтэц, төлөвлөгөө, хийж гүйцэтгэсэн ажлыг тусгайлан авч үзэх,
 13. Хүнсний нөөц бүрдүүлэх асуудалд онцгой анхаарах, Монгол хүнд зайлшгүй шаардлагатай илчлэг бүхий хоол тэжээлийн жагсаалтыг гаргах,
 14. Газар тариалан эрхлэгчдийн эрсдэлийг тодорхойлох, цаг уурын болон хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн учруулж буй хохирлыг үнэлж дүгнэх,
 15. Ой, хээрийн түймэрт өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийн асуудлыг хөндөж хариуцах байгууллага, аж ахуйн нэгжийг тодорхойлж үүрэгжүүлэх,
 16. Улсын хэмжээнд баригдаж буй барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдалд ОБЕГ болон улсын албад хамтран хяналт тавьдаг байх,
 17. Улсын албад нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг тухайн жилийн төсөвт тусгаж зориулалтын дагуу зарцуулдаг байх,
 18. Эрчим хүчний салбарт нөөц станцыг шинээр худалдан авч бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах асуудалд анхаарал хандуулах /эрүүл мэндийн салбар болон томоохон эмнэлгүүдэд эрчим хүчний нөөц станц зайлшгүй байх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэх/,
 19. ОБЕГ-ын төв байр нь гүйцэтгэх чиг үүргийн хувьд эрчим хүчний 1 дүгээр зэргийн хэрэглэгч байх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэх.
scroll to top