“Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь” МОН/13/301 төсөл

Төслийн танилцуулга

Төслийн баримт бичиг монгол

Төслийн баримт бичиг англи

Үйл ажиллагаа 2015

Үйл ажиллагаа 2014

Үйл ажиллагаа 2013

9X1A4574

Төслийн: Үндэсний зохицуулагч Ш.Алтанчимэг

Орон нутаг хариуцсан ажилтан Р.Батмэнд

Санхүү, захиргааны ажилтан Б.Эрдэнэцэцэг

Олон нийттэй харилцах ажилтан, орчуулагч Э.Хуягцэцэг

Жолооч П.Эрдэнэжаргал

 

 

scroll to top