Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын хөтөлбөр

9X1A9846.jpg

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн МОН/13/301 төсөлтэй хамтран гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сурах бичгийг боловсруулж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/130 дугаар тушаалаар Удирдах албан тушаалтан, Мэргэжлийн анги, Ажилтан албан хаагчид, Сайн дурынхан болон Иргэдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөр, сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг баталсан. Энэ хөтөлбөр, төлөвлөгөөгөөр олон нийт рүү чиглэсэн сургалт зохион байгуулахыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэст үүрэг болголоо.

scroll to top